5 juni 2018

Zonnepark De Dogger

Voor een kavel gelegen in de grondexploitatie Doggerswijk West heeft Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) in het verleden grond aangekocht voor een nieuw te realiseren ziekenhuis. Het is niet de verwachting dat dit op korte termijn gerealiseerd wordt en daarom heeft NWZ een tijdelijke exploitatie door middel van een zonnepark onderzocht. De omgevingsvergunning is hiervoor inmiddels afgegeven en de subsidieaanvraag loopt. Door het bedrijf dat dit zonnepark ontwikkeld is tevens de vraag gesteld aan de Gemeente Den Helder om gronden van bedrijvenpark De Dogger te huren voor uitbreiding van het zonnepark. Het gaat om een relatief ‘klein’ zonnepark, maar met de realisatie van een zonnepark op De Dogger ontstaan synergievoordelen met het zonnepark van NWZ. Het benutten van deze synergievoordelen is een belangrijke voorwaarde voor de haalbaarheid van dit project.

De ontwikkeling van een zonnepark op De Dogger betreft een positieve ontwikkeling voor de gemeente Den Helder. Dit om de volgende redenen:

Gedeeltelijke invulling van de ambities om hernieuwbare en duurzame energie op te wekken De gemeente heeft als ambitie om in 2040 100% energieneutraal te zijn waarbij 14% duurzame energie in 2020 moet worden behaald. In de Aanzet Duurzaamheidsagenda wordt benoemd dat het doel voor 2020 is dat ca. 37% van de hernieuwbare energie door zonne-energie moet worden opgewekt. Bedrijvenpark De Dogger kan voor 13% bijdragen aan de gewenste doelstelling.

Tijdelijke invulling van het braakliggend terrein Sinds de grond in 2013 in de verkoop is gegaan is er vanuit de markt nagenoeg geen belangstelling geweest. De grond ligt nu al jarenlang te wachten op een invulling. In de Nota Zonneparken wordt aangegeven dat De Dogger als pauzelandschap (terrein dat wacht op ontwikkeling) geschikt zou kunnen zijn voor een tijdelijke invulling als zonnepark. Hiermee vervallen ook structurele lasten voor beheer van het gebied.

De gemeente blijft flexibel                                                                                                                                                                                             Uitgangspunt van de huurovereenkomst is een exploitatietermijn van 25 jaar. In de overeenkomst wordt opgenomen dat na 15 jaar een mogelijkheid bestaat tot het ontbinden van de overeenkomst. De afkoopsom zal op dat moment afgezet moeten worden tegen de verwachte inkomsten die behaald kunnen worden door een nieuwe ontwikkeling. De beschikbare percelen worden niet volledig ingevuld als zonnepark, maar een deel van de grond blijft beschikbaar voor de verkoop. Dit strookt met het advies voor een compacter bedrijvenpark dat hoort bij het regionale convenant Vervolgstrategie Werklocaties Regio de Kop.

Bewoners van Den Helder kunnen participeren in het zonnepark Bewoners zullen geïnformeerd worden en er wordt geïnventariseerd in welke vorm men bij voorkeur participeert. Dit kan door afnemen van de stroom of door het investeren in het project. Hiermee dragen bewoners bij aan het verduurzamen van Den Helder.

Voor de exploitatie van het terrein moet een huurovereenkomst en een opstalovereenkomst worden overeengekomen. Het College van B&W heeft de voorwaarden vastgesteld waaronder de overeenkomsten kunnen worden uitgewerkt en ondertekend. Wat de tijdelijke invulling met een zonnepark betekent voor de grondexploitatie Doggerswijk West zal separaat aan u worden voorgelegd.