Door op 20 juni 2017

Voorstel GGD unaniem aangenomen in Raad

In de  raad is afgelopen maandag 19/6  de jaarrekening 2016 en begroting 2018 van de GGD besproken. Wij waren als fractie  onaangenaam verrast dat er bijna        € 500.000,- is moeten worden afgeschreven op een mislukte aanbesteding.

Wij constateerden dat de jaarrekening 2016 afgesloten is met een tekort van € 451.000, voornamelijk door het moeten nemen van een verlies van € 487.000 doordat de beoogde nieuwe software voor het GGD-dossier niet geleverd is.  Dat er een nieuw aanbestedingstraject gestart gaat worden met betrekking tot nieuwe software voor het GGD-dossier. en dat de algemene reserve per ultimo 2016 nog maar € 27.000 bedraagt en het weerstandsvermogen aanzienlijk verslechterd is

Aangezien de deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling daarmee financiële risico’s lopen dient er voorkomen te worden dat bij nieuwe aanbestedingen opnieuw een situatie ontstaat zoals bij de aanbesteding GGD –dossier.

Derhalve heeft de fractie per amendement gevraagd om de GGD bij aanbestedingen boven de EU-aanbestedingsgrens een werkwijze toe te laten passen vergelijkbaar met de Regeling Risicovolle Projecten gemeente Amsterdam en het Algemeen Bestuur minimaal twee keer per jaar met een voortgangsrapportage actief te informeren.

De fractie kreeg unanieme steun van de gemeenteraad en ook het college van B&W was content met de aanvulling op de jaarstukken met als doel betere grip te krijgen op de besteding van de publieke gelden.

AMENDEMENT