Verplaatsing coffeeshops uit de Koningstraat.

18 januari 2019

Met onderstaande Raadsinformatiebrief zijn de gemeenteraadsleden geïnformeerd over de verplaatsing van de coffeeshops uit de Koningstraat.

Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken en vervolg van de verplaatsing van de drie coffeeshops die nu nog in de Koningstraat gevestigd zijn.

Uitgangspunten

Wij nemen als uitgangspunt onderstaand citaat uit het Coalitieprogramma gemeente Den Helder 2018 – 2022 (Helders Akkoord):

“De huidige drie coffeeshops, geclusterd in de Koningstraat, geven veel overlast voor de omwonenden. Voor komende periode is het duidelijk dat deze verplaatst moeten worden, maar dat de verplaatsing hiervan met de huidige (strikte) invulling van de criteria niet gaat lukken. Als maatregel om uit deze impasse te komen, gaan wij op korte termijn onderzoeken of het verplaatsen naar elders mogelijk kan worden gemaakt door de criteria aan te passen en mogelijk een locatie op te heffen. Het criterium Aanwezigheid van sociale controle en het criterium Niet in de buurt van cafés kunnen worden losgelaten. Hiermee verwachten wij dat het mogelijk moet zijn dit probleem in de komende periode op te lossen. Eventueel kunnen we drempelverhogende maatregelen (bijvoorbeeld bepaalde openingstijden) nemen in combinatie met afstandscriteria voor de nieuwe beoogde locaties. De afstandscriteria voor school- en jeugdvoorzieningen blijft onveranderd bestaan”.

Toetsingskader

Dit betekent dat de eerder in de raadscommissie besproken aanvullende toetsingscriteria (commissie S&B van 30 januari 2017) grotendeels niet meer van toepassing zullen zijn bij de beoordeling van aanvragen voor verplaatsing van coffeeshops. Desalniettemin heeft het Openbaar Ministerie in het driehoeksoverleg aangegeven en geadviseerd om bij de zoektocht naar andere vestigingslocaties wel het aspect van de aanwezigheid van sociale controle mee te nemen. Wij blijven zoveel mogelijk inzetten op nieuwe locaties voor de coffeeshops die niet in gevoelige (woon)gebieden liggen en zoeken zoveel mogelijk naar maatwerk. Hard criterium blijft dat er geen middelbare scholen binnen een straal van 350 meter rondom een coffeeshop zijn.

Samenwerkingsovereenkomst met Woningstichting Den Helder

Tweede uitgangspunt betreft de afspraken die wij in de samenwerkingsovereenkomst met Woningstichting hebben gemaakt; wij hebben een inspanningsverplichting tot verplaatsing van de drie coffeeshops uit de Koningstraat. Handhaven van één of meerdere coffeeshop in de Koningstraat is in beginsel dus geen optie.

Verantwoordelijkheid coffeeshophouders

Derde uitgangspunt is dat de exploitanten van de coffeeshops zelf actief zoeken naar een geschikt pand voor hun onderneming. Zij houden hierbij rekening met het afstandscriterium tot middelbare scholen. De gemeente stelt zich faciliterend op.

Het moment waarop de coffeeshops uit de Koningstraat moeten zijn verplaatst hangt samen met de aanpak en planning van de herontwikkeling van de Koningstraat. De planning en werkvolgorde worden vastgelegd in een gezamenlijk plan van aanpak van Woningstichting Den Helder en Zeestad BV. U wordt hierover in maart van dit jaar separaat geïnformeerd.

“De huidige drie coffeeshops, geclusterd in de Koningstraat, geven veel overlast voor de omwonenden. Voor komende periode is het duidelijk dat deze verplaatst moeten worden, maar dat de verplaatsing hiervan met de huidige (strikte) invulling van de criteria niet gaat lukken. Als maatregel om uit deze impasse te komen, gaan wij op korte termijn onderzoeken of het verplaatsen naar elders mogelijk kan worden gemaakt door de criteria aan te passen en mogelijk een locatie op te heffen. Het criterium Aanwezigheid van sociale controle en het criterium Niet in de buurt van cafés kunnen worden losgelaten. Hiermee verwachten wij dat het mogelijk moet zijn dit probleem in de komende periode op te lossen. Eventueel kunnen we drempelverhogende maatregelen (bijvoorbeeld bepaalde openingstijden) nemen in combinatie met afstandscriteria voor de nieuwe beoogde locaties. De afstandscriteria voor school- en jeugdvoorzieningen blijft onveranderd bestaan”.

Stand van zaken

Op dit moment ligt er een principeverzoek van coffeeshop Tops. Deze wil zich nieuw vestigen aan het Koningsplein en heeft hier vergevorderde plannen voor. De coffeeshophouder wil dit pand huren van Woningstichting. Wij beoordelen dit verzoek op basis van het aangepaste toetsingskader (zie hiervoor). De locatie voldoet aan het afstandscriterium van middelbare scholen. Het pand is niet gelegen in of tegenover een gebied met een overwegende woonfunctie. Tegelijkertijd is er sprake van voldoende sociale controle door de ligging aan een weg met druk verkeer. Het voornemen past in het bestemmingsplan. Wij laten voorts de aanwezigheid van het pand van Vast en Verder (Leger des Heils) meewegen in onze besluitvorming.

De twee andere coffeeshops, Aktama en Tsjakka, zijn nog op zoek naar een andere locatie. Wij zien in principe vestigingsmogelijkheden voor (één van) deze coffeeshops op het Ravelijncenter of op Willemsoord. Dit wordt nader onderzocht en wij blijven op regelmatige basis met deze coffeeshophouders in gesprek over de voorgang.

Vervolg

Hoewel het altijd mogelijk is dat de coffeeshops Aktama en/of Tsjakka op korte termijn een geschikt pand vinden, is het toch het meest waarschijnlijk dat een vergunningaanvraag van coffeeshop Tops zich het eerste aandient. Deze heeft de meest concrete plannen voor verplaatsing. Naar aanleiding van het principeverzoek en vooruitlopend op de publicatie van een mogelijke vergunningaanvraag van Tops zullen wij de eigenaren en gebruikers van de omliggende panden over de aanvraag informeren en uitnodigen om over de aanvraag met ons in gesprek te gaan. Wij stellen ons hier een open gesprek bij voor waarbij zorgen, voorwaarden en wensen ten aanzien van openbare orde en veiligheid op tafel komen en waarbij er hierover afspraken kunnen worden gemaakt. Wij vinden het van belang dat de exploitant van de coffeeshop aan deze gesprekken deelneemt en er op deze manier een dialoog tot stand komt die leidt tot wederzijds vertrouwen. Wanneer dit goed blijkt te werken, en dat verwachten wij, dan willen wij deze vroegtijdige en open communicatie met de omgeving ook toepassen bij de verplaatsing van de andere twee coffeeshops.

Wij zullen het communicatieproces er dus zo op inrichten dat voorkomen wordt dat de directe omgeving en de gemeenteraad via de media moeten vernemen dat er een vergunningaanvraag door een coffeeshophouder is ingediend.

PvdA fractievoorzitter Pieter Blank heeft in een eerste reactie aangegeven zich in grote lijnen te kunnen vinden in de voorstellen. Wel heeft de fractie moeite met het mogelijk plaatsen van coffeeshop op het Ravelijncentrum. De fractie zal zich nader beraden en tijdens de commissievergadering van 4 februari het definitieve standpunt laten weten.