Verkiezingsprogramma “Den Helder maken wij samen” 2018-2022

12 januari 2018

Eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie, recht op zeggenschap – het is de rode draad van de sociaaldemocratie in haar strijd voor een rechtvaardige wereld. De Partij van de Arbeid koestert een samenleving waarin iedereen ongeacht afkomst zichzelf kan zijn, goed werk en inkomen heeft en het beste onderwijs krijgt. Een samenleving waarin we met elkaar leven en waarin we zorgvuldig met elkaar omgaan, kinderen zonder zorgen kunnen opgroeien en mensen vooruit kunnen komen. Meer dan ooit ook een samenleving die sterk genoeg is om een grote verscheidenheid aan mensen en overtuigingen aan te kunnen en tegelijkertijd soepel genoeg om zich te blijven ontwikkelen en vooruitgang te bieden. Een samenleving is nooit af. Ze verdient continu onderhoud, om achterstand en ongelijkheid te bestrijden en gelijke kansen voor mensen te scheppen. Dát is de opdracht die de PvdA in Den Helder zich heeft gesteld.

Met genoegen bieden wij u hierbij ons verkiezingsprogramma voor 2018-2022 aan.

Enkele speerpunten hieruit zijn:
• De PvdA staat voor een samenleving waarin iedereen meedoet en de ondersteuning krijgt die nodig is. In de Den Helder moet je fijn kunnen wonen, werken en leven.
• Het is belangrijk om bewoners van de wijk en buurten meer inspraak te geven. De gemeente moet initiatieven ondersteunen met raad, daad én geld.
• Aanpak van achterstallig onderhoud van straten, pleinen en plantsoenen.
• De vergrijzing en toenemende behoefte aan zorg voor langer thuiswonende ouderen vraagt om gepaste maatregelen voor toegang tot betaalbare zorg. De PvdA heeft o.a. de aanzet gegeven voor aanpak van de ervaren eenzaamheid in onze stad. Dit beleid dient te worden voortgezet. Daarnaast zal de PvdA zich blijven inzetten voor een dementievriendelijke stad.
• Zorg en welzijn moet dicht bij de mensen beschikbaar zijn. De PvdA streeft ernaar dat er hulp is voor mensen die dat het hardst nodig hebben. Uitgangspunt dient te zijn: zorg bij je thuis en ouder worden in eigen wijk en buurt.
• De PvdA wil dat niemand in Den Helder in armoede leeft. Met een helder minimabeleid ondersteunen wij de armste inwoners. De door de PvdA geïnitieerde armoedenota zal de komende jaren verder uitgewerkt moeten worden.
• Werk geeft zelfrespect en is de aanjager van participatie en integratie. Daarom moeten zoveel mogelijk mensen aan het werk. Als daar hulp bij nodig is, helpen wij daarbij.
• De afstand tussen bestuur en inwoners moet kleiner worden. Dit doen wij door zichtbaar te zijn in de wijken van Den Helder en te luisteren naar de zorgen van de bewoners. Er is nog een hoop te doen, waarbij wij pleiten voor meer vrolijkheid en vriendelijkheid en minder verbetenheid.
• We willen de bereikbaarheid van Den Helder bevorderen door goed openbaar vervoer en via de N9-N99. Daarnaast willen het verkeer van en naar de haven en TESO beter laten doorstromen.
• De PvdA wil ook zorgen voor meer verkeersveiligheid in de gehele stad. Den Helder blijkt procentueel het hoogst aantal verkeersongelukken te kennen van Nederland. We willen hierbij speciale aandacht besteden aan de Schootenweg/Ravelijnweg en de kruising Schootenweg/Van Egmondstraat/Hendrik Baskeweg.

2018-01-03 verkiezingsprogramma PvdA Den Helder

Het bestuur spreekt zijn dank uit naar het comité welke het verkiezingsprogramma heeft geschreven, Monica Anthonijsz-Keizer, Nejib Benzerti, Pieter Blank, Andrea van Herwijnen en Peter de Vrij.

Namens het bestuur,
Maja de Jong
Voorzitter