Vaststelling Programmaplan Invoering Omgevingswet

1 april 2019

Raadinformatiebrief

Het college heeft het Programmaplan Invoering Omgevingswet vastgesteld. Het Programmaplan is de routekaart voor alle stappen die moeten worden genomen om de Omgevingswet in de komende twee jaar in te voeren. Vanaf 1 januari 2021 moet Den Helder, net als iedere gemeente in Nederland werken met de Omgevingswet. In de aanloop naar deze datum gaat de organisatie al zoveel mogelijk naar de geest van de wet werken. Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de stappen die in 2019 met u gezet gaan worden in het kader van de Omgevingswet; het ‘spoorboekje Omgevingswet’ voor uw raad. Ter voorbereiding op de presentatie in uw raadscommissie Stadsontwikkeling & -beheer krijgt u het vastgestelde Programmaplan Invoering Omgevingswet toegestuurd.

‘Spoorboekje Omgevingswet’ voor de gemeenteraad in 2019 

25 maart: algemene informatie Omgevingswet & presentatie Programmaplan invoering Omgevingswet door Heleen Keur aan raadscommissie Stadsontwikkeling & -beheer.

Vragen aan u naar aanleiding van deze presentatie: – Komt de route naar invoering van de Omgevingswet overeen met het beeld van uw commissie? – Wat zijn de verwachtingen van uw commissie bij dit proces? – Heeft u behoefte aan verdere informatie?

2e kwartaal: ruimte voor extra informatiebijeenkomst of informatiesessie in raadscommissie Stadsontwikkeling & -beheer over de (invoering van de) Omgevingswet en de nieuwe rol van de raad.

3e/4e kwartaal: ruimte voor extra informatiebijeenkomst of informatiesessie in raadscommissie Stadsontwikkeling & -beheer.  Omgevingsvisie

2e kwartaal: consultatiesessie met de raadscommissie Stadsontwikkeling & -beheer over de Omgevingsvisie Julianadorp.

2e kwartaal: raads- en commissieleden worden uitgenodigd voor participatiesessie Omgevingsvisie Julianadorp.

3e kwartaal: besluitvorming Omgevingsvisie Julianadorp in de gemeenteraad.

3e kwartaal: informeren raadscommissie Stadsontwikkeling & -beheer over proces Omgevingsvisie Den Helder.

4e kwartaal: evaluatie proces Omgevingsvisies Huisduinen & Julianadorp in raadscommissie Stadsontwikkeling & -beheer.

 Omgevingsplan

Onderdeel Omgevingskwaliteit 2e kwartaal: raadsinformatieavond onderdeel omgevingskwaliteit in het toekomstig Omgevingsplan.

3e kwartaal: consultatiesessie in raadscommissie Stadsontwikkeling & -beheer over onderdeel omgevingskwaliteit in het toekomstig Omgevingsplan.

4e kwartaal: besluitvorming onderdeel omgevingskwaliteit in het toekomstig Omgevingsplan.

Onderdeel Kamerverhuur 2e kwartaal: raadsinformatieavond onderdeel kamerverhuur in het toekomstig Omgevingsplan.

3e kwartaal: consultatiesessie in raadscommissie Stadsontwikkeling & -beheer over onderdeel omgevingskwaliteit in het toekomstig Omgevingsplan.

4e kwartaal: besluitvorming onderdeel omgevingskwaliteit in het toekomstig Omgevingsplan in de gemeenteraad.  Beleidskader Dienstverleningsvisie

3e kwartaal: consultatiesessie in raadscommissie Bestuur & Middelen over dienstverlening.

4e kwartaal: besluitvorming Beleidskader Dienstverleningsvisie in de gemeenteraad.  Beleidskader Participatie

3e kwartaal: consultatiesessie in raadscommissie Bestuur & Middelen over participatie.

4e kwartaal: besluitvorming Beleidskader Participatie in de gemeenteraad.

Achtergrond

Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Omgevingswet aangenomen. De wet treedt op 1 januari 2021 in werking. De gemeente is vanaf die datum dan ook verplicht om volgens de Omgevingswet te werken. De Omgevingswet is een raamwet en bundelt 26 wetten geheel en circa een tiental deels in één wet en integreert daarmee alle sectorale wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. De integratie van al deze wetten wordt landelijk beschouwd als een fundamentele stelselherziening. Daarnaast vraagt de Omgevingswet vooral ook om een andere manier van werken, waarbij beleid meer in vroegtijdige participatie met de samenleving wordt opgesteld, de dienstverlening van de gemeente beter aansluit bij de verwachtingen van de samenleving en samenwerking met ketenpartners gestroomlijnder verloopt.

Begin 2017 kan gezien worden als het startpunt wat betreft de invoering van de Omgevingswet voor de gemeente Den Helder. In januari 2017 is uw raadscommissie Stadsontwikkeling & -beheer meegenomen in de aanstaande invoering van de Omgevingswet en de belangrijkste gevolgen voor de gemeente en de gemeenteraad. Kort hierna is in maart 2017 het Plan van Aanpak voorbereidende fase Omgevingswet door uw raad vastgesteld, waarin op hoofdlijnen een planning werd gegeven voor de voorbereidingsfase tot 2019. Belangrijk uitgangspunt hierin is dat enkele pilots zouden worden opgezet, waarmee ervaring kon worden opgedaan door in de praktijk te doen. De in maart 2018 door uw vastgestelde ‘Omgevingsvisie Huisduinen’ was hier het eerste voorbeeld van. In de loop van 2017 werd duidelijk dat gemeenten twee jaar extra kregen voor de invoering van de Omgevingswet, op 1 januari 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd en worden gemeenten geacht vanuit de Omgevingswet te kunnen werken.

De koers om door middel van pilots en het aanleren van andere werkwijzen de organisatie voor te bereiden is in de afgelopen periode doorgezet, onder meer met de omgevingsvisie Julianadorp die op dit moment wordt opgesteld. Tegelijkertijd heeft de ontwikkeling van de Omgevingswet landelijk gezien veel stappen gemaakt. Door de Rijksoverheid en de koepels (VNG, IPO, UvW) is hard gewerkt aan het aanvullen van de wetgeving, waardoor een duidelijk beeld ontstaat van de nieuwe juridische situatie en het overgangsrecht. Ook wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van het ICT stelsel ter ondersteuning van de Omgevingswet, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Deze informatie vormt belangrijke input voor het bepalen van de nog te nemen stappen voor een succesvolle invoering van de Omgevingswet. Ten opzichte van het richtinggevende Plan van Aanpak uit 2017 geeft de uitwerking in het Programmaplan een completer en concreter beeld, vooral op juridisch gebied en qua aansluiting van de gemeentelijke ICT op het landelijke stelsel (DSO). Ook zijn de verantwoordelijkheden breder belegd binnen de organisatie, waarmee gebruik gemaakt wordt van aanwezige expertise en meer capaciteit beschikbaar is om de verschillende onderdelen op te pakken. Nieuwe informatie kan binnen deze structuur snel worden omgezet in concrete stappen, zodat deze complexe stelselverandering succesvol wordt ingevoerd binnen de gemeente Den Helder.