Subsidie Theater de Kampanje 2019

30 september 2018

Met de nieuwe vestiging van Theater de Kampanje op Willemsoord is Den Helder in het bezit van een aantrekkelijk theater op een unieke plek. Het theater fungeert als podium van onze stad. Het draagt bij en geeft vorm aan het culturele leven voor mensen in Den Helder en daarbuiten. Ook vormt het een trekpleister om naar Willemsoord en het stadshart te komen.

Met de jaarstukken van 2016 werd duidelijk dat de bedrijfsvoering van de Kampanje meer tijd en inzet vraagt dan oorspronkelijk was voorzien, waardoor er onder andere meer personele inzet nodig is en de exploitatie meer geld kost. In december 2017 heeft de gemeenteraad daarom ingestemd om Theater de Kampanje een compensatie van €300.000,00 over het verwachte verlies van 2017 en een verhoging van €300.000,00 voor de subsidie 2018 te verstrekken. Tevens werd het college, via een aangenomen motie, opgedragen Theater de Kampanje nauwgezet te monitoren en de gemeenteraad uiterlijk in oktober 2018 te informeren over de stand van zaken bij Theater de Kampanje.

Middels een raadsvoorstel wordt de gemeenteraad op de hoogte gesteld van de stand van zaken en stelt het college voor de subsidiebijdrage aan Theater de Kampanje voor 2019 te verhogen met een bedrag van €300.000,00.

De fractie heeft naar aanleiding van de subsidievraag eerder al gesproken met de directie van de Schouwburg. De fractie staat niet afwijzend tegenover het verzoek maar zal haar definitieve standpunt na de commissievergadering bepalen.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar:

Subsidie Theater de Kampanje 2019

https://gemeenteraad.denhelder.nl/vergaderingen/Raadscommissie-Maatschappelijke-Ontwikkeling/2018/01-oktober/19:30