Steun voor schouwburg de Kampanje

Door Peter de Vrij op 12 december 2017

De laatste maanden voor de huidige gemeenteraad zijn ingegaan. Over iets meer dan 4 maanden zullen de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Inmiddels is nieuwe lijst met kandidaten vastgesteld. Is het verkiezingsprogramma door de leden besproken en worden de op- en aanmerkingen verwerkt.

Toch gaat het politieke handwerk in de gemeenteraad door en zo voor het reces lag er nog een fors bespreekpunt in de laatste raadsvergadering van het jaar.

Schouwburg de Kampanje welke na de verhuizing van het Bernhardplein naar Willemsoord tegen financiële tegenvallers was opgelopen heeft de ( steun) fractie – bestuur toch aardig wat energie gekost. Nog geen jaar geleden had de PvdA fractie ingestemd om een zo goed als afgeloste lening van gemeente aan schouwburg tot 1 miljoen euro te her activeren om de toen ontstane liquiditeitsproblemen op te kunnen vangen. Waarbij gezegd, als wij toen geweten hadden wat wij nu weten er mogelijk een andere uitkomst was geweest.

Stedelijke vernieuwing is van het begin af aan uitgangspunt geweest bij de verplaatsing van de schouwburg naar Willemsoord. De toenmalige PvdA fractie onder leiding van de Theo Rijnten heeft zich daar toen fel tegen verzet omdat in de ogen van deze toenmalige fractie de voorgestelde bedrijfsvoering niet exploitabel zou zijn en er jaarlijks een tekort zou ontstaan oplopend tot 300.000 euro. De PvdA stemde toen tegen.

De jaren zijn verstreken en het besluit tot verhuizing is afgerond. De nieuwe schouwburg is geopend op Willemsoord en draait op volle toeren. Maar er blijkt dan toch sprake van een financieel moeilijke opstartfase. Waarbij wij als Raad een eerder zo goed als goed afgeloste lening voor de schouwburg opnieuw hebben geactiveerd. Om de liquiditeitsproblemen toen direct op te kunnen lossen.

Daarna volgt het Rekenkameronderzoek waar de leden over zijn geïnformeerd tijdens de ledenbijeenkomsten. De uitkomsten van het onderzoek zijn heldere conclusies en aanbevelingen. En deze zijn door de (steun) fractie en raad zondermeer overgenomen. Maar ook heeft de (steun) fractie de op- en aanmerkingen tijdens de laatste ledenvergadering mee laten wegen in het uiteindelijke besluit. De schouwburg niet financieel laten omvallen maar daar wel wat tegenover stellen als harde eis.

In overleg met de coalitie partners besluit de (steun)fractie het voorstel zoals door het college B&W niet over te nemen maar aan te passen. In plaats van 3 x € 300.000,– extra subsidie te geven voor de jaren 2017,2018 en 2019 wordt 2 x € 300.000,– beschikbaar gesteld voor de jaren 2017 en 2018. Dat geeft de directie van de schouwburg de nodige steun om hard te werken aan het verbeterplan. De coalitie heeft vertrouwen in het verbeterplan zodat de nieuwe directeur en de staf van het theater de tijd, de rust en de ruimte krijgen om het beleid om te vormen tot een financieel gezond bedrijf met alle daarbij behorende facetten. Verder wil de coalitie dat samen met Willemsoord gekeken wordt naar de huur van de schouwburg.
Voor eventueel extra geld voor 2019 moet de schouwburg in 2018 dan eerst komen met een meerjarig exploitatieopzet, duidelijkheid over de versterking op het gebied van financieel strategische advisering en een rapportage van de Raad van Toezicht over de ontwikkelingen in het eerste half jaar van 2018. Er zal dan op grond van deze uitkomsten eventueel worden besloten nogmaals € 300.000,– beschikbaar te stellen of toch hard laten ingrijpen in de niet culturele activiteiten van de schouwburg. Dit voorstel wordt met een ruime meerderheid van stemmen aangenomen ( 19-11).

De (steun)fractie had nog wel een eigen motie ingebracht welke na de beraadslaging hierover werd ingetrokken. Dit betrof een verzoek aan de Rekenkamer om vervolgonderzoek te doen naar de besluitvorming tussen Raad van Toezicht en de directeur/bestuurder. Wel zal er een verzoek aan de Rekenkamer worden gedaan met de vraag om te onderzoeken hoe de verantwoordelijkheden bij op afstand gezette instellingen zoals schouwburg, Willemsoord en port of Den Helder in relatie met de gemeenteraad zijn verdeeld.

Kortom de schouwburg krijgt extra geld om de tekorten weg te werken. maar wel in aangepaste vorm. Het geld voor 2019 moet eerst nog ‘verdiend’ worden, maar voor 2018 komt er 300.000 euro extra en ook voor 2017 wordt het gevraagde bedrag om het exploitatietekort te dichten overgemaakt.

Peter de Vrij

Peter de Vrij

Peter de Vrij 41 jaar werkzaam geweest  in de gezondheidszorg. In het grijze verleden begonnen in het voormalige Lidwina – en Parkzicht ziekenhuis en  sinds 1980 in verpleeghuis Den Koogh/de Zeester. Hier ben ik werkzaam geweest als Verpleegkundig Specialist. Den Helder is een stad welke in de steigers staat wat betreft de stadsvernieuwing, maar ook

Meer over Peter de Vrij