Sportdebat; PvdA spreekt zich uit voor verlagen OZB, terugkeer sportambtenaar, duurzaamheid en sport in sociaal domein.

27 januari 2018

Afgelopen donderdag 25 januari vond het eerste lijsttrekkersdebat plaats voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De Helderse Sportfederatie had hiertoe alle deelnemende politieke partijen en sportvereniging uitgenodigd. In het clubhuis van HRTC DOK was het passen en meten om de vele belangstellenden een plekje te kunnen geven. De PvdA werd vertegenwoordigd door de nummers 1 en 2 van de kandidatenlijst, Peter de Vrij en Monica Anthonijsz-Keizer.

De Sportfederatie blikte in haar opening terug op de afgelopen vier jaren waarbij naast tevredenheid over de verlenging van het sportbesluit tot 2021 ook een aantal onderwerpen van kritiek werden besproken. Waaronder het missen van een vast aanspreekpunt voor de sport. Er is nu geen sportambtenaar, verschillende taken en onderdelen zijn verdeeld over diverse afdeling en ambtenaren. Dit maakt dat overleg met de gemeente en sportverengingen als stroef ervaren worden.

Daarnaast was er onbegrip voor de 10% OZB die de sportverenigingen moeten afdragen aan het ondernemersfonds. Waarbij de vraag “wat levert het ons nu op” veel gesteld was. Ook de hoogte van de OZB huurders- en eigenarengedeelte die de verenigingen met een eigen sportaccommodatie moeten betalen loopt flink in de papieren. Andere vragen die gesteld werden zijn, waarom OZB betalen voor onbebouwde velden?, Is het terecht om hogere OZB te vragen als verbetering met eigen werkzaamheden is uitgevoerd? Kan de OZB in termijn betaald worden? Kortom vraagt de Sportfederatie om een meer evenwichtig beleid voor de verenigingen t.a.v. de OZB.

Tot slot werd er aan de politieke gevraagd te kijken naar de oprichting van een Sportbedrijf, of aansluiting bij een Sportbedrijf ( daarbij werd Alkmaar genoemd als voorbeeld) en het afstemmen over samenwerking met de vier Kop-gemeenten.

Vervolgens kregen alle politieke partijen de gelegenheid om in 2 minuten hun sportbeleid kenbaar te willen maken

PvdA Lijsttrekker Peter de Vrij gaf aan zich te herkennen in de door de Sportfederatie gevraagde aandachtspunten. Vooral de roep om de terugkeer van de sportambtenaar werd herkend door de Vrij. De PvdA is van mening dat momenteel te veel mensen van verschillende afdelingen betrokken zijn bij sportbesluiten om overleg constructief te laten verlopen. Het loopt over te veel verschillende schijven wat de snelheid en besluitvaardigheid niet vergroot.

Wat betreft de OZB discussie is de PvdA de enige politieke partij die hierover iets heeft gezegd in het verkiezingsprogramma. De PvdA wil eigenaren en gebruikers van sportcomplexen vrijstellen voor OZB – eigenarendeel. Wat betreft de deelname aan het ondernemersfonds met 10% OZB hield Peter de Vrij de zaal voor dat de gemeenteraad dit heeft goedgekeurd zonder zich echt te beseffen dat sportverenigingen hierbij zouden deelnemen. Er zijn hierover al vragen gesteld aan het college van B&W.

Verder pleit de PvdA om het mogelijk te maken gelden uit het sociaal domein beschikbaar te stellen voor de sport. Hierbij noemde Peter de Vrij voorbeelden zoals preventie bij overgewicht en chronisch ziekten waarbij sportverenigingen een goede bijdrage kunnen leveren om gezondheid te bevorderen.

Den Helder heeft zich voorgenomen om veel te investeren in duurzaamheid om in de toekomst een duurzame gemeente te zijn. Investeringen om dit te bereiken zijn voor sportverenigingen alleen niet op te brengen. De PvdA spreekt zich uit voor ondersteuning van de sportverenigingen bij het realiseren van duurzame investeringen zoals zonnepanelen en warmtepompen.
Kortom de PvdA spreekt zich uit voor verlagen OZB, terugkeer sportambtenaar, duurzaamheid en sport in sociaal domein.

De PvdA sprak zich ook uit voor een snelle oplossing voor het Sportpark aan de Ruygweg. De overdracht  van defensie naar gemeente verloopt uiterst moeizaam. 3 jaar geleden heeft de fractie hier al eens vragen over gesteld. Maar het overleg zit volgens een bron in het stadhuis muurvast.

Wat er te lezen is in ons verkiezingsprogramma over sport, cultuur en kunst is hieronder vermeld:

Sport, cultuur en kunst
De rol van het beoefenen van kunst is heel belangrijk in een samenleving en dus ook in onze gemeente. Het is een bindend en vormend middel, vooral belangrijk voor opgroeiende jongeren. De aanwezigheid van het grote aantal gezelschappen in Den Helder maakt duidelijk dat (bijna) iedereen er zo over denkt. Zoals breedtesport een broedplaats is voor de professionele sport, zijn amateurkunstgezelschappen een broedplaats voor latere professionele kunstbeoefenaars. Iedere jongere die het plezier wil ervaren van het beoefenen ervan binnen een groep moet ondersteund worden om dat te gaan doen. Een grotere regionale samenwerking op dit gebied zal de mogelijkheden verbreden en het aanbod vergroten.

Sport is gezond, het schept een gevoel van saamhorigheid en zorgt voor onderling respect.

De PvdA wil:
• meer regionale samenwerking om kunst en cultuur te bevorderen
• het huidige gemeentelijke kunst- en cultuurbeleid behouden
• meer gezamenlijk gebruik van sportaccommodaties
• dat er een oplossing komt voor het Sportpark aan de Ruyghweg
• eigenaren en gebruikers van sportcomplexen vrijstellen voor OZB – eigenarendeel
• extra aandacht voor groepen die te weinig sporten
• het huidige gemeentelijk sportbeleid continueren

Bovendien bevordert het gezamenlijk gebruik van sportfaciliteiten de sociale samenhang van verschillende groepen. Het is daarbij van groot belang dat sportvoorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn. Het inkomen mag daarbij geen drempel vormen. Ook moet de deelname aan sport door jeugd en jongeren worden bevorderd. Extra aandacht moet er zijn voor groepen inwoners die te weinig aan sport doen, zoals bijvoorbeeld ouderen, allochtone vrouwen, jongeren en mensen met beperkingen. Dit moet tot uitdrukking komen in het subsidiebeleid aan de sportverenigingen. Goede relaties en verstandhoudingen met de verenigingen dienen behouden te worden en daar waar nodig verbeterd, zodat tijdig knelpunten worden gezien en er ondersteuning kan worden geboden. Veel sportverenigingen worden door vrijwilligers op de been gehouden. Het wordt steeds moeilijker om voldoende mensen hiervoor te vinden. Dit is een grote bedreiging voor het voortbestaan van deze verenigingen. Het is van groot belang dat er in Den Helder een voldoende breed aanbod van sportclubs blijft bestaan.
In de hele gemeente moeten sportvoorzieningen op relatief korte afstand voorhanden zijn. Een probleem is dat het gebruik van sportaccommodaties nog steeds te eenzijdig is. Het gebruik van een sportveld voor verschillende sporten zou mogelijk moeten zijn. Samen met de verenigingen willen we het multifunctioneel en gezamenlijk gebruik van sportaccommodaties bevorderen. Sportverenigingen met een eigen sportaccommodatie worden vrijgesteld van het eigenaren deel van de onroerende zaakbelasting. Het gebruikersdeel moeten ze blijven betalen.