19 maart 2017

Rekenkamer start onderzoek naar Theater de Kampanje

De Rekenkamercommissie Den Helder bepaalt onafhankelijk de onderzoeksonderwerpen die zij in 2017 oppakt. Suggesties kunnen worden voorgedragen door de leden van de rekenkamercommissie, leden van de gemeenteraad, het college, leden van de raadscommissies, organisaties en inwoners van Den Helder.

Het aantal uit te voeren onderzoeken wordt door de rekenkamercommissie mede bepaald op basis van het beschikbare budget en de beschikbare verwerkingscapaciteit van commissie en raad. De onderwerpen van onderzoek worden getoetst aan de hand van de selectiecriteria, zoals opgenomen in het document ‘Missie en werkwijze’.

Tijdens het overleg met de fractievoorzitters worden regelmatig onderwerpen voor onderzoek aangedragen en besproken. Dit dynamische overleg zorgt ervoor dat er altijd een actuele groslijst met potentiële onderwerpen beschikbaar is.

In het eerste kwartaal van 2017 wordt één nieuw onderzoek opgestart. Het betreft het volgende onderzoek.

Vooronderzoek Theater de Kampanje Het betreft een oriënterend onderzoek naar Theater de Kampanje. Het is een onderwerp dat op warme aandacht kon rekenen in het overleg met de fractievoorzitters. Ook inwoners hebben dit onderwerp regelmatig aangedragen.

Het uitgangpunt van dit onderzoek is om inzichtelijk te krijgen welke informatie beschikbaar is over Theater de Kampanje. Vervolgens wordt aan de hand van de beschikbare informatie een onderzoeksvraag geformuleerd voor een diepgaand onderzoek.

Naar verwachting wordt het onderzoeksrapport in het vierde kwartaal aan de gemeenteraad aangeboden.

Er zal in de tweede helft van het jaar een tweede onderzoeksonderwerp worden gekozen op basis van de groslijst, al dan niet in combinatie met de actualiteit.

Verder zal het al lopende onderzoek naar de GRGA verder worden uitgevoerd.