Port of Den Helder vraagt 7 miljoen euro steun van gemeente

25 mei 2018

Eerder dit jaar heeft het College de Raad per Raadsinformatiebrief (AU18.01839) uitgenodigd voor de Raadsinformatieavond die op 7 maart jongstleden heeft plaatsgevonden. In deze brief is aangekondigd dat er een flinke investering zou moeten worden gedaan in de Port of Den Helder N.V. Tijdens deze bijeenkomst heeft het College uw Raad geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de haven van Den Helder. Daarbij is de Raad zowel over de ontwikkelingen rond de marinehaven (nautische inpassing) als over de ontwikkelingen bij Port of Den Helder N.V. geïnformeerd. Hierbij is aangegeven dat Port of Den Helder de komende vijf jaar een tekort op de meerjarenbegroting verwacht en in 2018 een liquiditeitsvraag verwacht. Inmiddels heeft Port of Den Helder een hulpvraag van 7 miljoen euro gesteld aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders met betrekking tot een liquiditeitstekort in de periode van 2018 en 2019.

Zoals toegelicht tijdens bovengenoemde Raadsinformatieavond is er naar aanleiding van de uitwerking van de nieuwe defensienota, in het bijzonder de nieuwe nautische inpassing van de Marine, een nieuwe situatie voor Port of Den Helder ontstaan. De uitbreiding van de Marine is gunstig voor Den Helder en de regio. Voor Port of Den Helder vraagt deze situatie zowel om een nieuwe invalshoek voor de toekomst van Port of Den Helder als om een herijking van de civiel- militaire samenwerking. De veranderingen binnen de civiel- militaire samenwerking betekenen daarom ook een herijking van de opgave van Port Of Den Helder N.V. : de inkomsten van Port of Den Helder zijn minder dan voorzien door de veranderende offshore markt olie en gas. Port of Den Helder richt zich op de zich nog ontwikkelende markt van de energietransitie waaronder de offshore markt wind energie. Port of Den Helder wil gereed zijn voor de zich ontwikkelende markt van wind energie en de andere aspecten van de energietransitie. Dit vraagt, terwijl de inkomsten sterk zijn teruggelopen, om grote investeringen om klaar te zijn voor de nieuwe markten.

De accountant van Port of Den Helder N.V. kan op dit moment geen verklaring op de jaarrekening afgeven, omdat nog niet duidelijk is hoe Port of Den Helder haar liquiditeitspositie gaat verbeteren. Het liquiditeitstekort betreft 7 miljoen euro. Port of Den Helder heeft van de aandeelhouder een letter of support gevraagd om dit liquiditeitstekort te kunnen oplossen. Deze hulp is nodig om hoe de continuïteit van de onderneming te kunnen borgen.

De Raad zal een integrale afweging moeten maken met betrekking tot het vaststellen van de prioriteiten en de daaruit voortvloeiende kosten voor de gemeente voor de komende jaren. In dit kader informeert het College op 22 mei aanstaande de commissie Bestuur en Middelen over het financiële vraagstuk van Port of Den Helder op korte termijn in de context van de lange termijn (ontwikkeling meerjarenbegroting) door middel van een presentatie.

Deze presentatie biedt, in vervolg op de presentatie van 7 maart jl., naast een concrete toelichting op de liquiditeitsvraag van Port of Den Helder, een actuele doorkijk naar de ontwikkelingen rond de meerjarenbegroting, de verkenning van alternatieven, de afspraken met Port of Den Helder en de mogelijke consequenties van de uitkomsten van de verkenningen voor zowel Port of Den Helder als voor de haven als geheel.

Presentatie commissie 22052018 PoDH

Tijdens de commissieavond kwam Peter de Vrij namens de PvdA tot de navolgende conclusie. ,,Het is duidelijk dat er bij de oprichting weeffouten zijn gemaakt. We zullen een aantal  stappen terugdoen moeten doen om vervolgens te kijken naar hoe we de haven overeind kunnen houden. Er zijn gelegenheidsargumenten aangedragen om de 7 miljoen euro te rechtvaardigen. Waarom krijgen we geen concrete voorstellen wat er met het geld gebeurt? We zijn niet de haven van Rotterdam of Amsterdam. Den Helder is een kadehaven met een beetje grond.’’