Oplossing voor zorgval

18 mei 2018

Wanneer de zorgzwaarte te groot is bij mensen met dementie die thuis wonen, worden ze op de wachtlijst gezet van een verpleeghuis. Hiermee belanden ze in een ander financieringssysteem voor de zorg, namelijk van de Zorgverzekeringswet/WMO naar de Wlz. Hiermee leveren ze gemiddeld vijf uur minder zorg per week in, melden casemanagers dementie in een enquête die De Monitor en Trouw hielden. Dit wordt de zogenaamde ‘zorgval’ genoemd. Ook in Den Helder liepen hier een groot aantal mensen tegen aan.

Het ministerie van VWS gaat diverse oplossingen voor de zorgval in werking zetten. Zo wordt er extra zorg thuis mogelijk door meer geld beschikbaar te stellen.

Dit meldt de minister  in een brief aan de Tweede Kamer. In januari kondigde de minister al aan naar oplossingen voor de zorgval te zoeken. Deze worden  vanaf 1 juli in werking gesteld. Cliënten die dat nodig hebben, krijgen vanaf 1 juli 2018 extra zorg thuis aangeboden.

De oplossingen die men aandraagt:

  1. Verruiming overbruggingszorg: cliënten die op een wachtlijst van een zorginstelling worden gezet, kunnen in de tussentijd thuis extra overbruggingszorg te krijgen. Dit kan in eerste instantie voor een overbrugging van maximaal 13 weken. Het blijkt dat de bestaande mogelijkheden van extra overbruggingszorg niet bij iedereen bekend zijn. En dat het beperkter wordt toegepast dan de regeling toelaat. Op dit moment wordt extra overbruggingszorg alleen gegeven voor een periode van maximaal 6 weken aan cliënten die urgent moeten worden opgenomen en geen voorkeur voor een zorginstelling hebben. Omdat ook cliënten met een voorkeur voor een instelling, extra overbruggingszorg nodig kunnen hebben, komen ook zij vanaf 1 juli 2018 hiervoor in aanmerking. Dit voor een (zo nodig te verlengen) periode van maximaal 13 weken. De zorgkantoren voeren die regeling uit. Hierbij wordt er zoveel mogelijk voor gezorgd dat de cliënt met extra overbruggingszorg dezelfde zorgverleners behoudt.
  2. Verruiming regeling Extra kosten thuis: Cliënten die niet op de wachtlijst van een zorginstelling staan, komen niet in aanmerking voor overbruggingszorg. Om hun eventuele tekort aan uren zorg op te kunnen vangen, wordt per 1 juli 2018 de regeling Extra kosten thuis uitgebreid. Hierdoor kunnen alle cliënten met een modulair pakket thuis en een pgb, voor wie de zorg thuis aantoonbaar ontoereikend is, tot 25% extra zorg ontvangen. Zo kunnen mensen langer thuis blijven wonen met meer zorg.
  3. Betere informatievoorziening: cliënten blijken niet altijd goed geïnformeerd te zijn over de veranderingen waarmee zij te maken kunnen krijgen. Het gevolg hiervan is dat de indicatie die nodig is voor bijvoorbeeld opname in een verpleeghuis, niet of te laat wordt aangevraagd. ‘Het is van belang dat zorgprofessionals eerder het gesprek aangaan met de cliënt over de vraag welke zorg het best passend is’, meldt de minister in zijn brief. Als hulpmiddel hierbij wordt de informatie over de langdurige zorg verbeterd. Daarin wordt gewezen op de extra (overbruggings)zorg die thuis geboden kan worden.

De maatregelen vormen op korte termijn een praktische oplossing voor het tekort aan uren zorg thuis. Maar de minister erkent dat hiermee de problemen hiermee op langere termijn nog niet zijn opgelost. Eerder noemde hij als mogelijke oplossing dat de overheveling van de WMO naar de Wlz pas plaatsvindt als iemand daadwerkelijk naar de zorginstelling verhuisd is. De minister geeft aan dat deze oplossing complex is en wetswijzigingen vereisen. Hij gaat de mogelijkheden hiertoe onderzoeken.