Onrust onder bewoners over mogelijke sluiting Oostslootstraat

13 maart 2018

De PvdA Den Helder heeft onlangs verontrustende berichten vernomen van bewoners over het mogelijk afsluiten van de Oostslootstraat. Dit in kader van de plannen die ontwikkeld worden ter verbetering van de Koningstraat en omgeving.

Op eerder gepubliceerde ‘vogelvlucht’-schets van de plannen lijkt de ontsluitingsfunctie van de Oostslootstraat door het herstellen van de gevelwand in de Koningstraat verloren te gaan. Het ter hoogte van de Oostslootstraat getekende ‘poortgebouw’ lijkt niet geschikt als doorgang voor personen-, vracht-, of vuilnisauto’s.
In de periode van eerdere stadvernieuwingsplannen, werd voor de buurt ten oosten van de Koningstraat het Bestemmingsplan Oostsloot 1974 vastgesteld. Bij die ontwikkeling was sprake van intensieve en positieve interactie tussen gemeente en bewoners van deze buurt.

Dit bestemmingsplan is later opgegaan in het Bestemmingsplan Den Helder Stadshart Centrum 2010. Een verkeerscirculatieplan was toen onderdeel van het Bestemmingsplan Den Helder Stadshart Centrum 2010, deze ontwikkeling en werd in goed overleg met de bewoners opgesteld.

Op basis van toenmalige verkeerstechnische uitgangspunten en voorkeuren werd besloten om de oostelijke wand van de Koningstraat te doorbreken, teneinde de Oostslootstraat te laten functioneren als gebiedsontsluitingsweg. Deze route functioneert nog steeds als bedoeld en in de buurt is sprake van een goede balans tussen straten met een verkeersfunctie, parkeergebieden en autovrije straten waar kinderen veilig buiten kunnen spelen.

Echter, ondanks het feit dat ook in deze buurt het autobezit per woning sinds de jaren ’70 is toegenomen, lijkt de Oostslootstraat zoals wij als PvdA fractie hebben vernomen, als gebiedsontsluitingsweg nu toch te worden afgesloten en wordt deze straat in westelijke richting een doodlopende weg. Verontruste bewoners geven aan dat hierdoor de verkeersdruk op de Loods- en Molengracht zal toenemen, en bestaat het gevoel om de gebiedsontsluiting te laten plaatsvinden via de nu autovrije zijstraten (Vlaming-, Vroon-, Hoog- en Koningdwarsstraat).

Bewoners voelen zich onvoldoende gehoord!

Wij hebben het college van B&W een aantal vragen gesteld:
1. In welk ontwikkelingsstadium verkeren de plannen?
2. Hoe definitief zijn de plannen die nu in ontwikkeling zijn?
3. In de buurt is thans sprake van een goede balans tussen straten met een verkeersfunctie, parkeergebieden en autovrije straten waar kinderen veilig buiten kunnen spelen. Hoe ziet u deze goede balans in relatie tot de huidige planontwikkeling en het vastgestelde Bestemmingsplan Den Helder Stadshart Centrum 2010?
4. Is er tijdens de planvorming aan bewonersparticipatie gedaan?
5. Op welke wijze is er invulling gegeven aan deze bewonersparticipatie? Hoe heeft u bewoners betrokken bij de planontwikkelingen hoe met hen gesproken over deze planontwikkeling?
6. Bent u bekend met de onrust onder de bewoners , en hoe denkt u deze verontrusting op korte termijn weg te nemen?