Onderzoekskosten naar stadhuis; 3,1 miljoen euro

15 februari 2019

Tijdens de begrotingsbehandeling 2019 e.v. heeft het college van B&W toegezegd een overzicht te verstrekken van de gemaakte kosten inzake diverse stadhuisonderzoeken in de afgelopen vijf jaren (2013 – 2018). Via een raadsinformatiebrief is de raad hierover geïnformeerd.

De gepresenteerde gegevens zijn een zo dicht mogelijke benadering van de werkelijkheid. Toch kan het college  niet uitsluiten dat bepaalde gegevens ontbreken of onvolledig zijn, doordat het om een tijdspanne van vijf jaar gaat, verspreid over verschillende projecten en vaak specifieke kostenplaatsen. Mocht er iets ontbreken dan gaat het om kleine bedragen.

Overzicht

In de periode van 2013 – 2018 is in totaal een bedrag van afgerond € 3,1 miljoen besteed aan onderzoeken, procedures, planvorming, voorbereidende werkzaamheden én de recente verhuizing naar de Verkeerstorenweg. Dit kan grofweg onderverdeeld worden in:

– Periode < 2015 onderzoek stadhuis op de postkantoor locatie:

  • Onderzoeken, inclusief inhuur externen:                                                                             € 0,7 miljoen
  • Afwaardering boekwaarde Middenweg 172-174:                                                                €  1,1 miljoen.
  • Periode 2016 – 2018 onderzoek scenario-onderzoek/ Drs. F. Bijlweg 20                    €  0,7 miljoen.
  • Feitelijke verhuizing (incl. huurbetaling t/m 2018):                                                         €  0,6 miljoen. +
  •                                                                                                                                       TOTAAL € 3,1 miljoen.

Het huidige scenario-onderzoek is niet opgenomen in het overzicht. Kosten voor het huidige onderzoek zijn zoals eerder vermeld geraamd op € 95.000,–. Voorbereidingskosten voor het vervolg zijn volledig opgenomen in het gevraagde investeringskrediet, zoals uiteengezet in raadsvoorstel RVO19.0001

Verslag van de commissievergadering over het stadhuis