Ledenvergadering 15 mei

Door Maja de Jong op 8 mei 2019

Beste PvdA-leden,

Hierbij nodig ik u uit voor de PvdA-ledenvergadering van de afdeling Den Helder

Datum: 15 mei 2019
Plaats: Draaikolk, Dollardlaan 202 .
Aanvang 19.30 uur.

Agenda:
• Mededelingen
• Goedkeuring notulen van de vergadering van 14 februari 2019
• Jaarverslag 2018
• Fractieverantwoording over 2018
• Financiën:
Verslag kascontrolecommissie 2018 (Martin de Jong en Sander Blank)
Financiële jaarstukken 2018
Decharge bestuur over boekjaar 2018
Aanstellen kascommissie 2019
• Europese verkiezingen
• Nieuws uit de fractie, van de wethouder, provincie
• Bestuurszaken
• Rondvraag

Met vriendelijke groet,

Maja de Jong
Voorzitter afdeling Den Helder.