Kopgemeenten werken samen in sluitende aanpak rondom personen met verward gedrag

24 januari 2018

In het plan ‘Sluitende aanpak rondom personen met verward gedrag’ van de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland wordt de huidige aanpak in beeld gebracht. Daarnaast worden een aantal speerpunten benoemd die de komende jaren moeten worden aangepakt. Dan gaat het onder meer om het verbeteren van de bereikbaarheid en beschikbaarheid van het Meldpunt Vangnet en Advies (7 x 24 uur), het versterken van de ondersteuning en begeleiding van zelfstandig wonende cliënten door onder andere het inzetten van ervaringsdeskundigen, voorlichting over psychiatrische problematiek en het tegengaan van stigma.

Gemeenten, politie en partijen als GGD, GGZ, Brijder verslavingszorg en Veiligheidshuis werken al nauw samen met betrekking tot melding, het benaderen en het toeleiden van mensen met verward gedrag naar passende zorg. Die samenwerking zal in de komende periode nog worden versterkt. Het plan Sluitende aanpak rondom personen met verward gedrag maakt deel uit van het regionale Plan van aanpak beschermd wonen en maatschappelijke opvang ‘Thuis in de buurt’.

Toekomstvisie van Dannenberg

Sinds 2015 zijn alle Nederlandse gemeenten op grond van de Wmo 2015 verantwoordelijk voor de beschermde woonvormen voor mensen die vanwege psychiatrische en psychosociale problematiek (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. De commissie Dannenberg heeft een toekomstvisie op Beschermd Wonen opgesteld met ‘de inclusieve samenleving’ als uitgangspunt. Dat betekent dat ook kwetsbare mensen zo zelfstandig als mogelijk wonen. Deze visie wordt door gemeenten gedeeld. Den Helder is centrumgemeente voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd wonen. In samenwerking met de regiogemeenten is het plan in 2017 voorbereid waarbij ook nauw is samengewerkt met zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en andere relevante organisaties.

Zelfstandig in de wijk

Uitgangspunt van gemeenten is dat kwetsbare inwoners zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in hun wijk, buurt of dorp. Met adequate ondersteuning willen de gemeenten bereiken dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en dat overlast voor omwonenden wordt voorkomen. Als er toch Maatschappelijke Opvang of Beschermd Wonen nodig is, dan is dat tijdelijk en gericht op herstel, op stabilisatie en uitstroom. Die ondersteuning richt zich op alle leefgebieden.

Om deze ambitie te realiseren zijn een zestal prioriteiten benoemd: 

  • Vroegsignalering en preventie: door problemen eerder te signaleren en aan te pakken moet de instroom in Maatschappelijke Opvang en Beschermd wonen zoveel als mogelijk worden voorkomen. 
  • Versterken eigen kracht en zelfredzaamheid, waarbij ook ervaringsdeskundigen een belangrijke rol kunnen spelen.  Steun en zorg op maat: vanuit het netwerk of de naaste omgeving, vrijwilligers of maatjes, het wijkteam of de zorgaanbieder. 
  • Passende woonruimte in buurt of wijk: voldoende passende en betaalbare woningen, verspreid in de regio. En voldoende woonvariatie die aansluit bij de vragen en behoeften. 
  • Werk en participatie: het is van groot belang dat cliënten meedoen, participeren, bij voorkeur met betaald werk of vrijwilligerswerk, (arbeidsmatige) dagbesteding en ontmoetingsactiviteiten. De individuele wensen en keuzen van cliënten zijn daarbij het uitgangspunt. 
  • Bevorderen inclusieve samenleving: door voorlichting beperken van de stigma’s die kleven aan mensen met psychiatrische stoornissen. Deze staan inbedding in de lokale gemeenschap in de weg waardoor sociaal isolement en eenzaamheid op de loer liggen. Ook op buurtniveau zoeken naar aanspreekpunten voor cliënten in situaties dat terugval dreigt of sprake is van overlast.

    De vier gemeenten in de Kop werken al nauw samen rond het Beschermd wonen en de andere regionale taken maatschappelijke opvang, verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg. De intentie is dat de bestaande samenwerking ook na 2020 wordt gecontinueerd en verder uitgebouwd. De uitwerking gebeurt lokaal waar dat kan en regionaal waar dat moet. Een concreet actieplan 2018 volgt op korte termijn.