3 juni 2017

Kaderbrief 2017. Algemene Beschouwingen op 28 juni

Ter voorbereiding op de begroting van 2018 bespreekt de gemeenteraad de komende periode welke koers zij willen varen met onze gemeente. Eerst bepalen welke keuzes wij willen maken dan pas de financiën er bij betrekken.

In deze kaderbrief 2018-2021 laat het college van B&W bestaande uit de coalitiepartijen Stadspartij, VVD, CDA, D66 en PvdA zien wat we de komende jaren willen bereiken en hoe we dat willen aanpakken. Wij willen een stad zijn waar inwoners kunnen functioneren en zich ontwikkelen met een vangnet waar dat nodig is. Een stad waar veel te beleven is, bedrijven zich vestigen en de voorzieningen op orde zijn.   In deze brief schetsen we hoe de stad er voor staat en welke trends van belang zijn. Daarna introduceren we de zogenaamde gebiedsgerichte aanpak, die ons gaat helpen onze doelen te bereiken.

U vindt in deze brief geen financiële afwegingen en voorstellen, maar wel de uitgangspunten voor de financiële uitwerking. De reden hiervoor is dat wij u eerst willen betrekken bij wat we willen bereiken. De financiën komen op een later moment aan de orde.

Met deze kaderbrief willen wij het gesprek met u vervolgen. We willen samen op weg naar de uitwerking en concrete activiteiten.
Waar komen we vandaan en waar staan we nu

Pakweg 10 jaar geleden stond de stad er niet rooskleurig voor. Zo was de kwaliteit van het centrum onder de maat en hadden we een slechte naam als het ging om veiligheid door de incidenten in het horecagebied.

Den Helder heeft het tij gekeerd door niet af te wachten maar zaken op te pakken. Samen met de inwoners, ondernemers en partners zoals Zeestad, Willemsoord, de Woningstichting, de Koninklijke Marine, maatschappelijke organisaties en zorgpartners hebben we actie ondernomen en gewerkt aan de verbetering van de leefbaarheid van de stad.

Werkgelegenheid is cruciaal voor een vitale samenleving. Een economische sterke stad zorgt voor een goede basis voor de stad en zijn inwoners. Het creëren en behouden van structurele werkgelegenheid stond en staat daarom voorop.

Daarbij heeft Den Helder een positie als centrumgemeente. Wij richten ons samen met de provincie en de omliggende gemeenten op de verdere ontwikkeling van de regio om er te wonen, werken en recreëren.

Bij de zaken die we op hebben gepakt stonden de zes doelen uit de strategische visie centraal. We hebben geleerd dat activiteiten vaak bijdragen aan meerdere doelstellingen. Wanneer we een aantal activiteiten nader bekijken, zien we de onderlinge relaties van de zes doelstellingen duidelijk naar voren komen.

Kaderbrief 2018-2021 (2)

De belangrijke data voor de fractie zijn:

7 juni 2017                                         Behandeling Kaderbrief in commissie Bestuur en Middelen

28 juni 2017                                       Algemene beschouwingen

5 juli 2017                                           Vaststelling raad