Door op 3 juni 2017

Jaarrekening 2016 sluit af met € 4.171.000 voordelig

Met deze jaarstukken over 2016 legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de daarmee verbonden financiën. De stukken zijn onderaan deze pagina te downloaden.

​Het jaarverslag ​bestaat uit: ​

 • De programmaverantwoording
 • ​De paragrafen

De programmaverantwoording ​is verdeeld over twaalf beleidsprogramma’s. ​Per programma leggen wij met behulp van de “3W-vragen” uit de begroting verantwoording af over:

 • ​Wat hebben we bereikt?
 • Wat hebben we ervoor gedaan?
 • Wat heeft het gekost?

In de programma’s zijn effectindicatoren verwerkt. ​Voor de verantwoording laten we de cijfers zien over 2015,die we vergelijken met de landelijke cijfers over 2015. De meting voor de indicatoren vinden 2 jaarlijks plaats. Daarom zijn er geen cijfers bekend over 2016. Overigens hebben we vanaf 2017 te maken met nieuwe, wettelijk voorgeschreven indicatoren. De nieuwe indicatoren hebben we opgenomen in de begroting 2017.

De paragrafen geven informatie over thema’s die voor de raad van belang zijn bij de kaderstellende en controlerende rol. Van de paragrafen uit de programmarekening zijn er zeven verplicht en drie niet verplicht. ​De volgende paragrafen zijn voorgeschreven in het Bbv:

 • Weerstandsvermogen;
 • Onderhoud van Kapitaalgoederen;
 • Financiering; Bedrijfsvoering;
 • Verbonden partijen;
 • Grondbeleid en Lokale heffingen.

​De niet verplichte paragrafen zijn:

 • Subsidies;
 • Demografische ontwikkelingen
 • Toezichtinformatie.

​De jaarrekening ​bestaat uit:

 • De programmarekening
 • De balans
 • De SiSa-bijlage (Single information Single audit)

De programmarekening ​geeft de financiële ontwikkeling in 2016 en de financiële positie aan het einde van 2016 van de gemeente weer. We hebben hierin opgenomen:

 • De grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling. ​
 • De balans met de bijbehorende toelichting. ​
 • Het exploitatieoverzicht met toelichting. ​
 • De Single information Single audit (SiSa) ​
 • De controleverklaring van de accountant

Financieel resultaat 2016 ​

De programmarekening sluit af met een saldo van € 4.171.000 voordelig. Bij de tweede tussenrapportage 2016 werd uitgegaan van een financieel nadeel van € 2.819.000.

 

jaarrekening 2016_S_

RVO17.0035_7

Programmarekening 2016 29-05-2017 RB17.0031