14 september 2017

Fasering armoedebeleid en beschermingsbewind

Op 22 mei 2017 heeft de  gemeenteraad de nota “Meedoen; tegen armoede en sociaal isolement. Armoedebeleid gemeente Den Helder 2017 – 2020”, vastgesteld. Met onderstaande informatie door het college van B en W geschreven informeren wij u over de planning en stand van zaken van de vastgestelde maatregelen.

Een aantal maatregelen is al in voorbereiding. Onderstaand treft u een overzicht aan van de lopende en voorgenomen maatregelen per kwartaal:

1e en 2e kwartaal 2017 

Het verstrekken van vouchers voor energiebesparende producten loopt inmiddels. We hebben 2609 mensen een energiebon ter waarde van € 75,- gestuurd. Dit betreft de personen die een participatiewetuitkering hebben en personen die een bijdrage uit de meedoen- en/of meerkostenregeling hebben ontvangen. Hiervan hebben tot nu toe 1613 mensen gebruik gemaakt, dus 62%. Daarnaast zijn er nog 23 nieuwe cliënten bijgekomen. 

Op 29 mei 2017 heeft in de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling een presentatie plaatsgevonden van het onderzoek naar beschermingsbewind en het belang van preventieve maatregelen. In voorbereiding is een voorstel voor een vervolgopdracht om te komen tot een onderbouwde keuze voor de wijze van uitvoering van het beschermingsbewind.

3e kwartaal 2017 

Op 12 juli as. wordt de nieuwe website Hulpwijzer Den Helder operationeel. Deze vervangt het huidige Geldkompas en de sociale kaart van MEE&De Wering. Op de site is informatie over allerhande sociaal maatschappelijke onderwerpen met betrekking tot zorg, gezin, gezondheid, wonen, huishouden, werk, vervoer, geldzaken en sportieve en sociale activiteiten op een overzichtelijke manier opgenomen. 

Uitvoering kindpakket 2017. Voor de start van het nieuwe schooljaar stellen wij aan kinderen in gezinnen met een inkomen tot 120% vouchers beschikbaar ter waarde van € 150. Deze zijn te besteden bij Helderse winkeliers die aan de actie mee willen doen en zijn bestemd voor de aanschaf van schoolspullen, gymkleren, kleding, baby-artikelen en fiets(onderdelen en – onderhoud). Voor brugklasser is een extra bedrag beschikbaar van € 150 voor eenmalige aanschaf van een fiets. 

Een voorstel voor een Deelsubsidieverordening “Topsportregeling” is in voorbereiding en zal in de loop van het derde kwartaal ter vaststelling aan u worden voorgelegd. 

Middels de tussenrapportage ( Turap) zal de raad worden gevraagd om middelen beschikbaar te stellen ter versterking van de uitvoering van het armoedebeleid in 2017. 

Na het zomerreces wordt een gesprek gepland met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier over de hoogte van vermogensvrijstelling bij verzoeken tot kwijtschelding. 

Er wordt een voorstel aan u voorgelegd om de armoedeval tegen te gaan in relatie tot andere maatregelen zoals het afschaffen van de eigen bijdrage WMO, inclusief de financiële consequenties.

4e kwartaal 

In het vierde kwartaal wordt de Meedoen-regeling 2017 uitgerold. 

Het college van B en W neemt nog een besluit over een tegemoetkoming voor bijzondere kosten voor huisdieren.  Er wordt een ketenaanpak ontwikkeld met het accent op preventie om te voorkomen dat mensen in de schulden geraken en ze perspectief op een beter leven te bieden