Brief inspectie inzake monitoring team Jeugd & Gezin

6 februari 2019

In 2016 hebben de samenwerkende inspecties van Toezicht Sociaal Domein (TSD) een vijftal gemeenten uitgekozen om onderzoek te doen naar de wijze waarop de zorg voor en ondersteuning aan voor kwetsbare gezinnen in de gemeente is vormgegeven. Den Helder was één van deze gemeenten. Het onderzoek vond plaats van medio 2016 tot begin 2017 bij het team Jeugd & Gezin (voorheen Sociaal Wijkteam). De inspecties constateerden een aantal tekortkomingen. De inspecties vonden dat niet in alle gevallen de volledige problematiek van het gezin op tafel kwam en gaven aan dat de concrete doelen en acties meer specifiek moesten zijn. U bent hierover geïnformeerd in de Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 8 mei 2017, waar de inspecties het rapport hebben toegelicht.

Naar aanleiding van het onderzoek is een verbeter- en ontwikkelplan plan opgesteld om de knelpunten op te lossen. De inspecties hebben de ontwikkelingen in Den Helder een jaar gevolgd en hebben ons op 15 januari jl. een afsluitende brief gestuurd. De inspecties constateren, dat sinds het onderzoek diverse maatregelen zijn genomen: 

  • De consulenten zijn beter in staat om de volledige (achterliggende) problematiek van kwetsbare gezinnen in kaart te brengen door gebruik van een nieuw registratiesysteem. 
  • Er zijn een gedragswetenschapper en een kwaliteitsmedewerker aangesteld. Dankzij hun inzet wordt nu een eenduidige werkwijze gehanteerd bij het uitvragen van problematiek en bij het uitwerken van het ondersteunings- of gezinsplan. 
  • Over de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de casusregisseur en de procesregisseur is meer duidelijkheid ontstaan. De afstemming tussen beide regisseurs krijgt de komende tijd nog extra aandacht om de samenwerking verder te verbeteren.De inspecties wijzen tenslotte op het belang om te blijven investeren in de vaardigheden van de medewerkers (zoals een brede blik die vereist is bij het voeren van procesregie) en in de contacten met de andere partijen uit het sociaal domein zoals scholen en huisartsen. Ook achten de inspecties het van belang om de uitvoering door het team periodiek te evalueren.

    Met deze brief sluiten de inspecties de monitorfase van het onderzoek af.

    Onze wethouder jeugd Peter de Vrij heeft kennis genomen van de bevindingen van de inspecties en is evenals de overige leden van het college van B&W verheugd over de positieve ontwikkelingen die zij constateren. De aanbevelingen zullen worden meegenomen in de verdere doorontwikkeling van het team Jeugd & Gezin.

Op maandagavond 11 maart zal er voor de gemeenteraad een informatieavond worden georganiseerd over Jeugd & Gezin.  Hierin ondermeer aandacht voor de visie op jeugdzorg en de plannen voor de komende jaren. Waarbij de gemeenteraad uiteraard wordt uitgenodigd ook hun visie te delen. In het coalitieakkoord is afgesproken om daadwerkelijk stappen te zetten die leiden tot vermindering van de jeugdproblematiek in onze stad. Onze wethouder heeft zich voorgenomen om over 4 jaar op het landelijk niveau te willen zitten wat betreft jeugdproblematiek en niet meer als Den Helder in lijstjes wil staan met de 5 steden in Nederland met de hoogste jeugdproblematiek.