Betreft: propositie Regio Deal Civiel Militaire Samenwerking Den Helder

25 juli 2018

Regio Deals Een Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio om gezamenlijk de regionale opgave aan te pakken. Regionale partners kunnen tot 1 september voorstellen voor Regio Deals aanmelden bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Bij de selectie van de Regio Deals wordt gekeken naar een evenwichtige verdeling over de vier landsdelen. Het ministerie van LNV bekijkt alle voorstellen. In het najaar zal de minister van LNV in overleg met de minister van BZK en met collegabewindspersonen bepalen welke regio’s gaan samenwerken met het Rijk in een Regio Deal. De uitslag zal eind 2018 bekend zijn. In de periode eind 2018 tot en met voorjaar 2019 worden de voorstellen gezamenlijk verder uitgewerkt. Pas als dat gebeurd is, zal de ondertekening van de Regio Deal plaatsvinden.

Samenwerking De regiogemeenten en provincie Noord-Holland stimuleren reeds de doorontwikkeling van het havencomplex middels het ruimtelijk-economische investeringsprogramma De Kop Werkt!. Het netwerk Tech@Connect verbindt onderwijs- en onderzoeksinstellingen met het bedrijfsleven, inclusief de Koninklijke Marine. Het ontbreekt hier echter aan intersectorale en -departementale Rijksbetrokkenheid en commitment op de regionale opgaven, waardoor de voortgang van deze opgaven moeizaam verloopt. Het voorstel voor de Regio Deal Civiel Militaire Samenwerking Den Helder dat wordt ingediend, is hierop gericht.

Belangrijk naast de financiële impuls, die we middels de propositie aan het Rijk voorstellen voor de prioritaire projecten op de korte termijn, is het organiseren van een programmatische aanpak. Ontwikkeling van het maritieme cluster is alleen mogelijk als het Rijk en de regio nauw gaan samenwerken aan oplossingen voor genoemde opgaven, en alle betrokken rijkspartijen (RVB, RWS, Defensie/Marine) zich, samen met regionale partners, maximaal inspannen om belemmeringen in bv. regelgeving en beleid weg te nemen. De inzet is er op gericht met de regiodeal een belangrijke impuls te geven aan een nieuw partnership tussen regionale partijen het Rijk voor de verdere ontwikkeling van het Maritieme Cluster in de regio en de civiel-militaire samenwerking die daarvoor nodig is. Aanhakend op de ambitie van de regio, defensie, ministerie van BZK en het Rijksvastgoedbedrijf.

Prioritaire Speerpunten De actuele grootschalige investeringen in de offshore energietransitie én in de vlootuitbreiding- en vernieuwing van de Koninklijke Marine bieden kansen om de brede welvaart in de anticipeerregio Kop van Noord-Holland juist nu een stevige extra impuls te geven. Om die impuls ook daadwerkelijk te kunnen geven ziet de regio zich voor grote uitdagingen gesteld. De ruimte (zowel fysiek als vanuit milieu- en geluidsvergunning) in de Rijkszeehaven Den Helder is schaars. Noodzakelijke herstructurering en uitbouw van havenruimte kunnen niet op de lange termijn worden geschoven. De druk op de ruimte is alleen maar groter geworden nu er, na jaren van krimp, door het Kabinet fors wordt geïnvesteerd in vervanging en uitbreiding van de vloot van de Marine en de gewenste energietransitie naar duurzame offshore bronnen op korte termijn wordt gerealiseerd. Daarnaast staat er grote druk op het onderhoud en de instandhouding van de marine eenheden.

Terwijl er nu dus kansen zijn voor ontwikkeling van de haven (investeringen Marine, windparken op zee) is het vinden van ruimte voor ontwikkeling van de haven juist nu een enorme uitdaging (ligging aan Werelderfgoed, groeiende ruimtevraag Marine, milieu-en geluidsruimte, veiligheidsproblematiek, rijks eigendommen, vergrijzing/tekort gekwalificeerd personeel). Er wordt daarbij gestreefd naar toekomstbestendige en ecologisch verantwoorde (‘building with nature’) diversificatie van de haven, waarbij naast de traditionele marine-activiteiten ook gezocht wordt naar meer ruimte voor civiel medegebruik, zoals offshore wind en aanlanding en opslag van energie. Deze regiodeal heeft tevens een onderzoeks- en innovatiecomponent waarin samen met bedrijfsleven, Marine, overheden en kennisinstellingen wordt gewerkt aan een onderwijs en innovatieagenda.

De regiodeal richt zich daarom binnen de civiel-militaire samenwerking de volgende prioritaire speerpunten:

1. Beter benutten strategische infrastructuur

2. Economie en ecologie in balans

3. Bundeling krachten Onderwijs, kennis en innovatie gericht op maritieme cluster

Vervolgstap door de gemeente Aan het Rijk en de provincie wordt een integrale en programmatische aanpak samenwerking gevraagd. In de komende maanden willen wij ons hierop voorbereiden door de gemeentelijke inzet op de civiel-militaire samenwerking bestuurlijk al programmatisch op te pakken