Veel bereikt in 4 jaar

Door Peter de Vrij op 18 maart 2018

Als PvdA Den Helder kijken wij positief terug op het afgelopen jaar en de afgelopen collegeperiode. Met onze twee zetels in de raad en een parttime wethouder in het college hebben wij naar vermogen bijgedragen aan het bestuur van onze stad. En naar wij denken ook resultaten geboekt met de coalitiegenoten, maar ook als politieke partij in de raad.

Dementievriendelijke stad en eenzaamheid
Denk daarbij aan de moties over de dementievriendelijke stad. Over de ervaren eenzaamheid in de stad onder ouderen. De discussie over aanpak van verwarde personen. Het overnemen van het college van ons voorstel om meer openbare laadpalen voor elektrische voertuigen te plaatsen. Het initiatief om te komen tot een Zonneweide op het Kooypunt. De motie om het salaris van de HVC-bestuurder naar beneden bij te stellen en aan te passen aan De Wet Normering Topinkomens. De aangenomen motie om een fonds te creëren welke het mogelijk maakt om historische grafstenen welke voor Den Helder van belang zijn te kunnen onderhouden.

Regionale samenwerking
Is de PvdA lokaal maar ook regionaal altijd warm voorstander geweest van de regionale samenwerking in de kop van Noord-Holland. In de regionale raadscommissie Noordkop is 15 miljoen euro beschikbaar gesteld om de Noordkop verder te ontwikkelen. De Provincie Noord-Holland heeft ook 15 miljoen euro beschikbaar gesteld. Een goede ontwikkeling waar wij allen van zullen profiteren.

Armoedebestrijding
Bij het samenstellen van het coalitieakkoord heeft de PvdA nadrukkelijk gevraagd om aanpak van armoede en het versterken van het armoedebeleid in Den Helder. Wij zijn blij dat hiertoe nu een aanzet is gegeven. Wij hopen dat meer mensen gebruik gaan maken van de bestaande regelingen voor inkomensondersteuning. Dat de aandacht voor preventie een belangrijk onderdeel is in het voorkomen van armoede en schulden. Maar het betekent ook dat wij de komende raadsperiode blijvend aandacht zullen vragen aan het armoedeprobleem en wij daar waar nodig zullen bijsturen en verbeteren.

De PvdA heeft wel zorgen want uit een onlangs gehouden onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat veel burgers die bij de gemeente aankloppen voor ondersteuning onvoldoende geholpen worden. Een vijfde tot een kwart houdt persistente problemen met zelfredzaamheid, mobiliteit, maatschappelijke participatie of dagbesteding. Met name mensen met een ggz-achtergrond of dementie blijken onvoldoende gebaat bij het huidige WMO-aanbod. Een kwart van de melders slaagt er niet in om – ondanks- hulp en ondersteuning- het huishouden te doen. Bijna een vijfde blijft, ook met hulp en ondersteuning, moeite hebben om zich te verplaatsen. Een zinvolle invulling geven aan de dag, is ondanks hulp en ondersteuning, niet haalbaar voor een kwart van de hulpvragers.

Juist nu
Om genoemde zorgen weg te nemen zullen wij ons ook de komende 4 jaar blijven inzetten waarbij de PvdA staat voor een samenleving waarin iedereen meedoet en de ondersteuning krijgt die nodig is. Juist nu Stem lijst 6 Stem PvdA

Peter de Vrij, lijsttrekker PvdA Den Helder

Peter de Vrij

Peter de Vrij

Peter de Vrij 41 jaar werkzaam geweest  in de gezondheidszorg. In het grijze verleden begonnen in het voormalige Lidwina – en Parkzicht ziekenhuis en  sinds 1980 in verpleeghuis Den Koogh/de Zeester. Hier ben ik werkzaam geweest als Verpleegkundig Specialist. Den Helder is een stad welke in de steigers staat wat betreft de stadsvernieuwing, maar ook

Meer over Peter de Vrij