Bereikbaarheid Den Helder en Texel N250

20 maart 2018

Het onderwerp bereikbaarheid is een regelmatig terugkerend onderwerp van gesprek, zowel maatschappelijk als bestuurlijk. De discussies gaan er dan vooral over wat er gedaan kan of moet worden om het verkeer op de N250 beter te reguleren. Hier hebben zowel Den Helder als Texel baat bij.

Vorig jaar hebben de colleges van Texel en Den Helder het initiatief genomen om hierin gezamenlijk op te trekken. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijke opdracht aan het zogenoemde O-team1 om te peilen of er een gedeelde urgentie onder belanghebbende partijen2 bestaat om de problematiek op de N250 gezamenlijk aan te pakken. Het O-team concludeert dat er onder deze partijen sprake is van de wil tot samenwerking en dat er bereidheid is om tot concrete afspraken te komen.

De beide colleges hebben op 13 maart over de bevindingen van het O-team gesproken en over de vraag hoe hier een vervolg aan kan worden gegeven. De beide colleges zijn het eens over de volgende koers:

Binnen het kader van De Kop Werkt! wordt nu onderzocht met welke relatief eenvoudige maatregelen (‘laaghangend fruit’) de verkeersafwikkeling op de N250 op korte termijn kan worden verbeterd. Te denken is aan kleinere technische aanpassingen op kruispunten met de N250 en aan het toepassen van zogenoemde intelligente verkeerslichteninstallaties-technieken waardoor de verwerkingscapaciteit van kruispunten wordt vergroot. Deze maatregelen lijken belangrijke doorstromingsverbeteringen te gaan bieden. Dat heeft ook een positief effect op de leefbaarheid langs de N250

In de maanden maart en april wordt de gedeelde urgentie onder de belanghebbende partijen verder uitgediept. Met interviews en een confrontatiebijeenkomst wordt inzicht verkregen in de mate waarin partijen nu concrete economische schade of imagoschade leiden door het oponthoud op de N250 en omliggende wegen en wat hun bijdrage kan zijn in het verbeteren van de bereikbaarheid via de N250.

Een gedeelde urgentie gaat niet alleen over bereikbaarheid maar ook over leefbaarheid. Wij willen weten hoe de bewoners langs de N250 (Zuidstraat, Weststraat) de verkeerssituatie op de N250 ervaren, welke overlast (geluid, lucht, veiligheid) zij ondervinden en welke oplossingssuggesties zij hebben. Daarvoor zal op korte termijn met hen in gesprek worden gegaan.

1 Het O-team is ingesteld door het ministerie van I&M en ondersteunt gemeenten, provincies, waterschappen en maatschappelijke organisaties bij complexe ruimtelijke opgaven. Het team helpt de opgave te verhelderen en verkent kansen en oplossingen. De betrokken partijen kunnen daarna aan de slag vanuit een scherper beeld van het probleem en een duidelijker inzicht in de oplossingen.

2 Port of Den Helder, bedrijven in de haven, Marine, TESO, Visafslag Hollands Noorden, toeristisch Texel, ondernemersorganisaties Den Helder en Texel, Provincie NH)

De beide colleges komen vervolgens eind april weer bij elkaar om de resultaten te bespreken en op basis hiervan gezamenlijk vervolgstappen te bepalen.