Begroting 2019

14 oktober 2018

De programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 zijn de eerste van het nieuwe college en borduren voort op het coalitieakkoord dat in de zomer van 2018 is vastgesteld.

De huidige coalitie wil onze stad sterker maken. Belangrijke ambities en uitgangspunten voor de begroting zijn dan ook: – investeren in de kwaliteit en leefbaarheid van de stad, het centrum en de haven; – een sociale stad die samen met de mensen die het nodig hebben zoekt naar effectieve mogelijkheden om actief te mee te kunnen doen; – er voor zorgen dat alle activiteiten zijn voorzien van structureel financiële onderbouwing; – samen met alle partners in de stad werken aan een effectieve aanpak van onze ambities. De kosten van de investeringen en ambities worden deels gedekt door een in het coalitieakkoord afgesproken bezuinigingsopgave. Daarnaast komt uit de autonome ontwikkelingen de noodzaak naar voren aanvullend tot een pakket structurele en incidentele bezuinigingen te komen. Er ligt daarom een stevige financiële opgave die beslissingen vraagt die lastige keuzes betekenen.

De coalitie heeft in het kader van de afgesproken bestuurlijke vernieuwing in een bijeenkomst voor raads- en commissieleden het traject dat wordt doorlopen richting een sluitende begroting toegelicht en de fracties gevraagd mee te denken aan oplossingen. Eén partij heeft naar aanleiding van deze oproep input geleverd; de aangedragen ideeën en opvattingen zijn meegewogen in het uiteindelijke voorstel. De coalitie verwacht dat ondanks de voorgestelde bezuiniging er een verantwoord en evenwichtig pakket van investeringen en bezuinigingen aan de raad zal worden voorgelegd . Overigens is er ook afgesproken om een uitgebreid traject richting de kadernota 2020-2023 te willen afleggen waar  al vroeg (november dit jaar) aan zal worden begonnen om nog eens goed naar onze begroting te kijken: welke doelen willen we de komende jaren bereiken en tot welke herschikking van middelen moet dit leiden passend binnen het kader van een structureel sluitend meerjarenperspectief. Daarbij is in het coalitieakkoord ruimte opgenomen om nog nieuwe ideeën te kunnen inbrengen. Daarmee hopen we op een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting.

Ieder jaar stelt de gemeenteraad de begroting voor het komende jaar vast. De verkiezingen die dit jaar hebben plaatsgevonden hebben geleid tot een coalitieakkoord ‘Voorwaarts in gezamenlijkheid’, waarin de wil om onze stad samen sterker, socialer en mooier te maken de kern vormt. Daartoe zijn ambities geformuleerd die leiden tot een fors pakket aan investeringen en andere uitgaven om structureel die zaken te kunnen doen die de stad van ons vraagt:

  • een leefbaar centrum van hoge kwaliteit;
  • een sociale structuur waarbij voldoende middelen ingezet kunnen worden om de kruisende lijnen die het gevolg zijn van de dalende bekostiging van het Rijk structureel te kunnen opvangen. En daarbij het samen met onze meer kwetsbare inwoners zoeken naar oplossingen die hen helpen om adequaat te kunnen meedoenstructurele ruimte (€ 2 miljoen) om de noodzakelijke ontwikkeling van de haven te kunnen faciliteren als belangri;jke basis voor de werkgelegenheid van onze stad;
  • een kwalitatief goede openbare ruimte die duurzaam en klimaatbestendig is ingericht door de middelen voor Nieuw Perspectief structureel te regelen;
  • structurele financiële ruimte voor aanvullende investeringen in de duurzaamheid aansluitend aan de opzet van de afspraken van het Rijk en de VNG. De uitwerking van deze afspraken voor de gemeenten en dus ook voor ons zal de komende tijd duidelijker worden, maar een structureel bedrag van € 400.000 is hiervoor reeds beschikbaar. Daarbij zoekt het college nadrukkelijk de samenwerking met de gehele raad om met een breed mogelijk draagvlak in de richting van onze burgers te kunnen werken. Ook zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met alle relevante partners (bedrijven, maatschappelijke instellingen, verbonden partijen) in de stad om zo effectief mogelijk te kunnen werken aan onze ambities. De gebiedsgerichte aanpak die vorig jaar is gestart zetten wij daarbij voort.

Gezien de ambities zijn in het coalitieakkoord ook bezuinigingen afgesproken, in 2019 van € 2,75 miljoen oplopend naar 4 miljoen in 2022. Daarnaast moet er aanvullend worden bezuinigd op grond van de autonome ontwikkelingen. Het college wil graag een  structureel sluitende meerjarenbegroting met een toereikend weerstandsvermogen (1,0). Bij elkaar betekent dit een stevige opgave die pijnlijke keuzes noodzakelijk maken. Daarbij is afgewogen welke keuzes het minst pijnlijk zijn voor onze inwoners.

Stadsnieuws week 41 2018

Programmabegroting 2019