Algemene Beschouwingen deel 2. PvdA motie Regenboogstad overgenomen

8 november 2018

De gemeenteraad heeft afgelopen woensdag na een lange raadsvergadering de begroting voor 2019 met 24 stemmen voor en 6 tegen goedgekeurd. Voor de begroting stemden Beter voor Den Helder, CDA, VVD, CU, Stadspartij, Seniorenpartij, Gemeentebelangen en de PvdA. Tegen stemden: GroenLinks, Behoorlijk Bestuur en de PVV. De tweemansfractie D66 stemde verdeeld: een voor een tegen.

De twaalf raadsfractie hebben er 2 avonden over vergaderd. De vergaderingen onder leiding van burgemeester Schuiling verliepen in een opvallende vriendelijke sfeer. ‘Omdenken’ en naar de toekomst kijken was een breed gedragen motto die door vele fracties werd uitgesproken

Tijdens de raadsvergadering werden 30 amendementen en 14 moties ingediend waarbij verzoeken om beleid te wijzigen. Niet verwonderlijk dat de meeste voorstellen door de oppositie werden ingediend.

Een aantal voorstellen werden door de Gemeenteraad overgenomen. De deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers blijft intact evenals de bezuinigingen op het community college van Scholen aan Zee. De korting op de subsidie aan de sportverenigingen werden ongedaan gemaakt. De Lokale Omroep Stichting eenmalig nog ondersteuning voor een komende verhuizing. Tot slot werd besloten om het Vogelasiel dit komend jaar nog te ondersteunen om tijdens de komende kadernota ( = opmaat voor begroting 2020) verder naar (on)mogelijkheden te kijken

De PvdA motie waarbij het college wordt gevraagd zich aan te sluiten bij de Regenboogsteden van Nederland werd overgenomen. Een regenboogstad is een stad die actief de emancipatie, veiligheid en sociale acceptatie van lesbische vrouwen en homoseksuele mannen, alsmede biseksuele, transgender en intersekse (LHBTI) personen bevordert.

 

De woordvoering in 2e termijn door Pieter Blank

https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2018/07-november/16:00/Voorstel-tot-het-vaststellen-van-de-programmabegroting-2019/fragment1/#filmfragment=6408&offset=2384