Aanpak eenzaamheid onder ouderen in Den Helder

21 februari 2018

Naar aanleiding van een motie van de PVDA d.d. 14 maart 2016, waarin de Raad het College van B&W opdroeg een onderzoek te verrichten naar de eenzaamheid onder 75-plussers in Den Helder, is vanaf november 2016 het project ‘Eenzaam ben je niet alleen” gestart. Het doel van het project was meer kennis te vergaren over (de signalering en aanpak van) eenzaamheid bij ouderen in Den Helder en tegelijk het wijknetwerk van betrokken lokale organisaties te versterken. De resultaten van het onderzoek, de ervaringen met de preventieve huisbezoeken bij ouderen en de ervaringen vanuit het netwerk hebben geleid tot een aanpak “Samen tegen eenzaamheid in Den Helder”. Graag informeren wij u over deze aanpak.

Netwerk “Samen tegen eenzaamheid” In Den Helder zijn veel maatschappelijke organisaties actief die zich inzetten om eenzaamheid onder de inwoners te bestrijden. Deze organisaties hebben aangegeven de krachten te willen bundelen om samen effectiever en duurzamer de eenzaamheid binnen de gemeente te bestrijden. Met dit doel voor ogen vormen zij het netwerk “Samen tegen eenzaamheid”. Om dit te bekrachtigen hebben meer dan 30 organisaties (waaronder diverse zorg- en welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, woningcorporaties, belangenverenigingen, kennisplatforms) en de gemeente Den Helder een intentieverklaring getekend deel te nemen aan dit netwerk.

Doelstelling en resultaat van de aanpak

Deelnemers aan het netwerk “Eenzaam ben je niet alleen” willen eenzaamheid in Den Helder daadwerkelijk en doeltreffend verminderen door samen te werken aan een integrale meer-fasen aanpak in de wijk.

Door het actief inzetten op het thema eenzaamheid in Den Helder wordt: 

 • de samenwerking rondom eenzaamheid versterkt; 
 • de signaleringsfunctie en aanpak van eenzaamheid verbeterd; 
 • de bewustwording rondom het thema bevorderd, en 
 • de taboe rondom eenzaamheid doorbroken.

  Op welke risicogroepen richt het netwerk zich?

  Op grond van de monitor, het verdiepende onderzoek van GGD Hollands Noorden en de signalen vanuit de wijk, richt het netwerk zich in 2018 in eerste instantie op de volgende risicogroepen:  Ouderen vanaf 80 jaar  Weduwen en weduwnaars  Nieuwe inwoners vanaf 75 jaar

  De focus van de aanpak is gericht op ouderen. Echter vanuit het netwerk wordt geconstateerd dat eenzaamheid niet alleen een probleem van ouderen is, maar ook veelvuldig onder andere doelgroepen voorkomt. In 2018 zal daarom onderzocht worden in hoeverre de aanpak eenzaamheid uitgerold kan worden onder andere doelgroepen, zoals jongeren en inwoners met een beperking.

  Het actieplan

  Om de doelstelling en resultaten te behalen zijn de volgende actiepunten geformuleerd: 

 • Uitbreiding en versterking van het netwerk ‘Samen tegen eenzaamheid’.
 • Verrichten van preventieve huisbezoeken onder 80-jarigen, weduwen en weduwnaars en
 • nieuwe inwoners van Den Helder vanaf 75 jaar.
 • Werving en training van nieuwe vrijwilligers voor het verrichten van de preventieve huisbezoeken. 
 • Geven van de training “Eenzaam ben je niet alleen” aan buurthuisvrijwilligers en professionals van organisaties in het netwerk. 
 • Toeleiding van ouderen naar bestaande activiteiten door vitale ouderen (project ‘Er op af”). 
 • Leggen van verbindingen tussen jongeren en eenzame ouderen, o.a. in samenwerking met het jongerenwerk. 
 • Inzet van studenten van het ROC bij de organisatie van bijeenkomsten of activiteiten voor ouderen. 
 • Ondersteuning van buurthuizen bij het opstarten van activiteiten voor ouderen. 
 • Actieve inzet van vrijwilligers ‘Samenkracht’ van MEE & de Wering, waarbij ouderen ondersteund worden bij het vergroten van hun netwerk. 
 • Actieve inzet van vrijwilligers ‘Levensvragen’ van MEE & de Wering voor ouderen die te maken hebben met verlies.