22 juni, van 10:00 tot 12:00, Harlingen | Harlingen

Raadsledendag themabijeenkomst over Waddengebied

Geachte raadsleden,
Hoe ontwikkelt zich de toegang tot de waddenhavens? Welke keuzes maken we voor woningbouw in het waddengebied? Wat doen we om de biodiversiteit in het Werelderfgoed Waddenzee te stimuleren? En wat is nodig om de leefbaarheid in het waddenzeekustgebied te versterken?
Dit zijn allemaal vragen die verband houden met de Gebiedsagenda Waddengebied 2050. Na de zomer wordt u door het Rijk gevraagd te reageren op het ontwerp. In de opvatting van het bestuur van de Vereniging van Waddenzeegemeenten is het noodzakelijk onze raadsleden aanvullend te informeren om hen in staat te stellen inhoud te geven aan deze consultatieronde.
Dat doen we met een goed verzorgde themabijeenkomst op 22 juni, vanaf 10.00 uur in het Entrepotgebouw te Harlingen onder leiding van Frits Wester (RTL-Nieuws):
Met deze bijeenkomst wordt invulling gegeven aan het besluit om de vergaderingen van het Algemeen Bestuur te vervangen door bijeenkomsten voor alle geïnteresseerde raadsleden. Het organisatiecomité bestaat uit Paul Schoute, wethouder in Harlingen, Bartele Boersma, raadslid in Harlingen, Peter Meijer, raadslid in Hollands Kroon en ondergetekende.
Noteer de datum alvast in uw agenda. De uitnodiging volgt. Tot 22 juni in Harlingen!
Namens het bestuur van de Vereniging van Waddenzeegemeenten,